BIỂN BẠC BÀN GIAO HỆ THỐNG PHÁT HIỆN VÀ XỬ LÝ VI PHẠM BẰNG HÌNH ẢNH – STM01 CHO CÔNG AN TỈNH CÀ MAU.

Ngày 17/7/2020, Biển Bạc bàn giao dự án camera giám sát giao thông và an ninh trật tự trên địa bản tỉnh Cà Mau cho Công an tỉnh để chính thức đưa vào khai thác sử dụng. Hệ thống camera giám sát được lắp đặt tại 35 điểm giao thông và khu vực quan trọng của tỉnh. Tất cả hình ảnh, dữ liệu được truyền về Trung tâm giám sát để theo dõi, quản lý, lưu trữ phục vụ cho các đơn vị chức năng tiến hành xử lý vi phạm và đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh.

  1. Quá trình triển khai dự án:

Giai đoạn 1: https://www.fb.com/STM01BienBac/posts/1879965298803058

Giai đoạn 2: https://www.fb.com/STM01BienBac/posts/1887632434703011

Giai đoạn 3: https://www.fb.com/STM01BienBac/photos/a.1621568134642777/1909337902532464

Giai đoạn 4: https://www.fb.com/STM01BienBac/photos/a.1621568134642777/1951951868271067

Giai đoạn 5: https://www.fb.com/STM01BienBac/photos/a.1621568134642777/2015378871928366

  1. Tham khảo giải pháp STM01: https://silversea.vn/giai-phap-giam-sat-giao-thong/
  2. Tổng hợp các công trình đã sử dụng STM01: https://silversea.vn/tong-hop-cac-du-an-giao-thong-bien-bac-da-trien-khai/