BIỂN BẠC ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG CÁN BỘ TỪ ĐẦU VÀO

Đào tạo hội nhập và đánh giá thử việc là hoạt động nổi bật trong quy trình tuyển dụng tại Công ty CP Biển Bạc. Chúng tôi luôn coi trọng chất lượng cán bộ đầu vào và hỗ trợ họ sớm hòa nhập với văn hóa doanh nghiệp Biển Bạc cũng như tạo điều kiện tốt nhất để nhân viên mới phát triển năng lực chuyên môn, thực hiện các nhiệm vụ công việc được giao.

Để đáp ứng định hướng phát triển, trong tháng 10 Công ty CP Biển Bạc đã tuyển dụng nhiều vị trí công việc như kinh doanh sản phẩm, kinh doanh dự án, R&D, Trung tâm dịch vụ khách hàng. Các cán bộ mới đã tham gia các khóa đào tạo hội nhập và sẽ lần lượt phải vượt qua buổi đánh giá thử việc trước khi trở thành nhân viên chính thức của Biển Bạc.