Biển Bạc tổ chức thành công Đại hội cổ đông thường niên năm 2019

Sáng ngày 19/7/2019, Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty CP Biển Bạc đã diễn ra thành công tốt đẹp.

Tại Đại hội, các báo cáo đánh giá tình hình hoạt động kinh doanh năm 2018 cùng các kế hoạch liên quan đến định hướng phát triển của Biển Bạc trong năm 2019 đã được đệ trình và thông qua. Trong đó, đáng ghi nhận nhất là tình hình kinh doanh của Biển Bạc trong năm 2018 với tỉ lệ tăng trưởng vượt trội, không chỉ đáp ứng được kế hoạch đề ra mà còn đảm bảo tính bền vững và đột phá.

Thành công của Biển Bạc trong năm 2018 đã khẳng định tầm nhìn và chiến lược kinh doanh đúng đắn, tạo ra sự tăng trưởng đột phá về doanh số.

Trong giai đoạn tới, Biển Bạc sẽ tiếp tục khẳng định mình trên thị trường với định hướng phát triển đột phá dựa trên các thành tựu nghiên cứu về công nghệ và phát triển dịch vụ khách hàng.

Một số hình ảnh tại Đại Hội:

Bà Đào Chính Tâm – Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông

Ông Lê Quang Đức – Phó TGĐ đọc quy chế Đại hội

Ban chủ tọa Đại hội

Ông Trần Văn Dũng – Phó TGĐ báo cáo kết quả SXKD 2018 và kế hoạch 2019

Bà Nguyễn Thị Huyền Anh báo cáo hoạt động Ban Kiểm soát 2018

Ông Trần Quý An – Phó TGĐ báo cáo tình hình SXKD 2018 và kế hoạch 2019

Ông Đinh Việt Bảo – Trưởng ban kiểm phiếu đọc quy chế biểu quyết và kiểm phiếu

Các cổ động biểu quyết các nội dung đưa ra bàn tại đại hội

Bà Đinh Thị Thu Trang – Trưởng ban Thư ký đọc nghị quyết đại hội

Ông Trần Trọng Vinh – Chủ tịch HĐQT/TGĐ chia sẻ những hoạt động trong năm 2018 và những định hướng mới trong 2019.