BIỂN BẠC TRÌNH BÀY THAM LUẬN VÀ TRƯNG BÀY CÔNG NGHỆ AN NINH HIỆN ĐẠI TẠI HỘI THẢO KHOA HỌC TỔ CHỨC TẠI HỌC VIỆN AN NINH NHÂN DÂN

Ngày 22/12/2022, Học viện An ninh nhân dân tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề “Chuyển đổi số và xây dựng nhà trường thông minh tại Học viện An ninh nhân dân” để tìm kiếm các mô hình, giải pháp công nghệ tiên tiến hưởng ứng Chiến lược chuyển đổi số quốc gia của Chính phủ số.
? Trong khuôn khổ Hội thảo, Biển Bạc đã trình bày bài tham luận với chủ đề “Hệ thống giám sát, kiểm soát an ninh tổng thể cho các trường Công an nhân dân” và trưng bày giới thiệu các giải pháp công nghệ an ninh hiện đại.
??? Chi tiết xem tại: https://cds.hvannd.edu.vn/
THAM KHẢO
1. KHAI MẠC TRIỂN LÃM “CÁC GIẢI PHÁP CHUYỂN ĐỔI SỐ GIÁO DỤC” TẠI HỌC VIỆN AN NINH NHÂN DÂN: https://hvannd.edu.vn/bv/ct/8700/khai-mac-trien-lam-cac-giai-phap-chuyen-doi-so-giao-duc-tai-hoc-vien-an-ninh-nhan-dan
2. Chuyển đổi số để xây dựng Học viện ANND thông minh: https://cand.com.vn/Hoat-dong-LL-CAND/chuyen-doi-so-de-xay-dung-hoc-vien-annd-thong-minh-i678543/
3. HỘI THẢO KHOA HỌC “CHUYỂN ĐỔI SỐ VÀ XÂY DỰNG NHÀ TRƯỜNG THÔNG MINH TẠI HỌC VIỆN AN NINH NHÂN DÂN”: https://hvannd.edu.vn/bv/ct/8702/hoi-thao-khoa-hoc-chuyen-doi-so-va-xay-dung-nha-truong-thong-minh-tai-hoc-vien-an-ninh-nhan-dan