Intro training center

  “Công nghệ” là yếu tố mang đến sự thay đổi có tính quyết định để các doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh và tăng hiệu quả sản xuất kinh doanh. Trong xu thế hội nhập, để tiếp tục giữ vững vai trò chuyển giao công nghệ vào thị trường Việt Nam, Công ty […]