Giải pháp quản lý camera tập trung

Phần mềm quản lý camera tập trung được phát triển bởi Công ty CP Biển Bạc là một trong những phần mềm tiêu biểu, cho phép kết nối tất cả các chủng loại camera, chủ động phân tích hình ảnh phù hợp với yêu cầu thực tế, được ứng dụng triển khai cho nhiều dự […]

Giải pháp kiểm soát vào ra và chấm công

GIẢI PHÁP KIỂM SOÁT VÀO RA VÀ CHẤM CÔNG 1. GIỚI THIỆU GIẢI PHÁP KIỂM SOÁT VÀO RA VÀ CHẤM CÔNG. Giải pháp kiểm soát vào ra và chấm công là hệ thống kiểm soát vào ra có chức năng chấm công sử dụng các đầu đọc thẻ hoặc các đầu đọc sinh trắc học[…..]