Cán bộ Marketing

– Triển khai các hoạt động marketing bao gồm định hướng nội dung, PR và tổ chức event
– Số lượng: 01 cán bộ