Giới thiệu trung tâm đào tạo

“Công nghệ” là yếu tố quyết định thúc đẩy sự phát triển bền vững của doanh nghiệp, của quốc gia. Trong xu thế hội nhập và phát triển thời đại công nghệ 4.0, tiếp tục vai trò chuyển giao công nghệ an ninh giám sát hiện đại của Thế giới vào Việt Nam, Trung Tâm[…..]